Privacy Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt voor een bepaald doel. Dit doel moet uitdrukkelijk omschreven en acceptabel zijn. De gegevensverwerking mag niet tegenstrijdig zijn met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. De betrokkene kan de verantwoordelijke schriftelijk verzoeken de opgenomen persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, af te schermen of op een andere manier ervoor te zorgen dat de onjuiste gegevens niet langer worden gebruikt, indien deze feitelijk onjuist zijn voor het doel van de verwerking. U mag te allen tijde uw persoonsdossier inzien.

 

Toestemming

Binnen de organisatie van de verantwoordelijke kunnen zonder toestemming van de betrokkene persoonsgegevens worden verstrekt, voor zover voor hun taakuitoefening noodzakelijk is.

Buiten de organisatie van de verantwoordelijke kunnen zonder toestemming van de betrokkene persoonsgegevens worden verstrekt, voor zover hun taakuitoefening noodzakelijk, aan:
* Degenen, die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele zorg- of hulpverlening van de cliënt, tenzij de cliënt kenbaar heeft gemaakt daartegen bezwaar te hebben;
* Aan organen genoemd in de AWBZ en aan het ministerie van VWS, ten behoeve van de financiering van de hulpverlening;
* Aan de ziektekostenverzekeraars.

Voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden is de toestemming van betrokkene vereist, tenzij er sprake is van bovengenoemde situaties of wanneer het noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift.

 

Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op alle diensten, afdelingen en cliënten van Ann-Zorg evenals op de personen en de organisaties waarmee Ann-Zorg een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten voor zover dit reglement op de werkzaamheden van de bedoelde personen en organisaties van toepassing is verklaard.

 

Beveiliging

* De verantwoordelijke neemt passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.
* Er wordt dagelijks een back-up gemaakt van het automatiseringsprogramma zodat gegevens niet verloren gaan.
* De in de organisatie aanwezige dossiers worden achter slot en grendel bewaard.
* Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften stelt de verantwoordelijke vast hoelang de in de registratie(s) opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven.

 

Bezwaar

Bent u niet eens met de bovenstaande punten dan kunt u bezwaar indienen volgens onze privacyreglement.